28 d’octubre 2016

Tipus de triangles

En aquest dibuix hem aplicat el que hem aprés en els treballs anteriors: traçats amb el compàs i paral·lelisme, per a dibuixar els sis tipus de triangles ordenats segons els seus costats: equilàter, isòsceles i escalè, i segons els seus angles: triangle rectangle, acutangle i obtusangle.
El treball publicat és del Jay Marc, alumne de 1r C. Molt bona feina!